Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Rene’s iPhone Service: leverancier van zaken en/of diensten, gericht op het repareren van iDevices. Klant: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Rene’s iPhone Service.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle diensten en opdrachten die Rene’s iPhone Service ontvangt van zijn klant, inclusief de diensten via de website www.renesiphoneservice.nl, waarbij Rene’s iPhone Service als leverancier van reparaties aan iDevices optreedt.
2.2 De tussen de klant en Rene’s iPhone Service gemaakte afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen om van toepassing te zijn.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 

3.1 Alle aanbiedingen van Rene’s iPhone Service zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en toebehoren. Rene’s iPhone Service heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Rene’s iPhone Service alvorens tot levering over te gaan eerst contact op. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen zoals vermeld op de website www.renesiphoneservice.nl zijn leidend voor de dienstverlening, behoudens het geval dat er sprake is van een kennelijke fout.
3.2 Een overeenkomst tussen Renes iPhone Service en de klant komt tot stand nadat de klant zijn iDevices overdraagt aan Rene’s iPhone Service voor inspectie en of reparatie, zulks in de breedste zin des woords.
3.3 Door Rene’s iPhone Service opgegeven of met de klant schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden telkens bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen. Rene’s iPhone Service is niet aansprakelijk voor enige vertragingsschade.
3.4 De administratie van Rene’s iPhone Service geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Rene’s iPhone Service verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Rene’s iPhone Service verrichte leveringen. Partijen komen overeen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

Artikel 4. Onderzoek: schade aan toestel, inspectiekosten

 

4.1 Na inspectie van het te repareren product, wordt door Rene’s iPhone Service een prijsopgave gedaan. De klant kan besluiten om af te zien van de reparatie van het product. In dat geval is de klant alleen de inspectiekosten van € 29,00 verschuldigd.
4.2 Hoewel de inspecties met de grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd, is niet volledig uit te sluiten dat er als gevolg van de inspectie functieverlies van het product optreedt. Rene’s iPhone Service aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 5. Prijzen/tarieven

 

Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Rene’s iPhone Service zijn in Euro’s en inclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 6. Levering

 

6.1 Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats in de shop van Rene’s iPhone Service, waar de opdracht door de klant is verstrekt.
6.2 Rene’s iPhone Service zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Rene’s iPhone Service.
6.3 Alle door Rene’s iPhone Service geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Rene’s iPhone Service tot het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Rene’s iPhone Service jegens de klant mocht krijgen wegens tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen jegens Rene’s iPhone Service.

 

Artikel 7. Retentierecht

 

Rene’s iPhone Service kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de klant onder zich heeft, zolang de door Rene’s iPhone Service geleverde goederen of diensten niet volledig door de klant zijn betaald en zulks een de klant toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de klant krachtens enige overeenkomst, c.q. deze algemene voorwaarden, jegens Rene’s iPhone Service verschuldigd is of zal zijn.

 

Artikel 8. Retour iDevices

 

Indien een iDevices wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rene’s iPhone Service schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Rene’s iPhone Service de klant hiervan in kennis stellen.

 

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames

 

9.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar het mail adres van de betreffende servicelocatie aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het afgeleverde te hebben goedgekeurd.
9.2 De klant verklaart zich bekend met het feit dat mogelijke fabrieksgarantie, of de garanties op eventuele eerdere reparaties, na het uitvoeren van de reparatie door Rene’s iPhone Service in beginsel zullen zijn vervallen. Rene’s iPhone Service is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.
9.3 Indien er bij het uitvoeren van de reparatie onderdelen worden vervangen, geeft Rene’s iPhone Service een garantie van drie maanden op de vervangen onderdelen. Indien er bij de reparatie geen onderdelen worden vervangen, geeft Rene’s iPhone Service een garantie van drie maanden op de reparatie.
9.4 De in het vorige lid aangegeven garantie geldt niet indien iDevices schade heeft opgelopen. Indien er voor of tijdens de reparatie schade aan iDevices wordt geconstateerd, wordt dit op het reparatieformulier aangegeven. Er dient daarbij rekening mee te worden gehouden dat schade aan iDevices niet altijd zichtbaar is.
9.5 Indien het product of iDevices na de reparatie, na afgifte aan de klant, schade heeft opgelopen, vervalt de garantie van drie maanden.
9.6 De in dit artikel genoemde garantie gaat in vanaf het moment dat Rene’s iPhone Service het gerepareerde product weer aanbiedt aan de klant.

 

Artikel 10. Dataverlies

 

De mogelijkheid bestaat dat er door het onderzoek of door de reparatie dataverlies optreedt. De klant dient daarom, voordat het product voor onderzoek of reparatie wordt aangeboden, te zorgen voor een back-up van de gegevens. Voor het eventuele verlies van data, in welke vorm dan ook, is Rene’s iPhone Service niet aansprakelijk.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 
11.1 Rene’s iPhone Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rene’s iPhone Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover Rene’s iPhone Service in verzuim is en voor zoveel deze kosten aan Rene’s iPhone Service toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.3 Rene’s iPhone Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.4 Indien Rene’s iPhone Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rene’s iPhone Service beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.5 De aansprakelijkheid van Rene’s iPhone Service is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rene’s iPhone Service.

 

Artikel 12. Betaling, contractuele rente en incassokosten

 

Rene’s iPhone Service levert in beginsel niet op krediet. De betaling dient voor de geleverde diensten en/of producten direct bij de aflevering te worden gedaan door middel van een contante betaling of elektronische betaling middels iDeal.
Indien Rene’s iPhone Service echter akkoord gaat met een levering op krediet, dient de betaling zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk acht dagen na factuurdatum.

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, overeenkomstig de geldende regels van de Wet Incassokosten, ook de incassokosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rene’s iPhone Service partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

 

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Rene’s iPhone Service.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.